Art Gallery

Artistic Statement

Olen taidegraafikko, koska minua kiinnostaa taidegrafiikan pitkä traditio sekä taitoa vaativat hienostuneet menetelmät. Ja erityisesti näiden erilaisten menetelmien ilmaisulliset mahdollisuudet. Taidegraafikon on hyvä olla sinut yhtä hyvin työvälineiden kuin materiaalienkin kanssa. Työskentely etenee vaiheittain ja verkkainen käsityö antaa tilaa etsiä kuvallisille ajatuksille sopivat ilmaisumuodot

I am a Graphic Artist because I am interested in the long tradition and intricate, skill-intensive methods associated with the art form – and especially the expressional possibilities of these different methods. A printmaker should be intimately familiar with their tools as well as their materials. The process of making print progresses in phases, and the rather slow pace of the craft gives room to find the right forms of expression fitting the artist’s thoughts.

Taidegraafikon työssä on kaksi mielestäni yhtä tärkeää työvaihetta: painolaatan valmistaminen ja vedostaminen. Itse käytän laattojen valmistamiseen pääasiassa metalligrafiikan menetelmiä lähes samalla tavoin kuin suuret mestarit Dürer, Rembrandt ja Goya vuosisatoja sitten. Vedostaminen sen sijaan antaa enemmän tilaa kokeiluille ja yksilöllisille ratkaisuille. Vedostaminen on paljon muutakin kuin ”monistamista”. Laattoja voi sijoitella eri tavoin, painaa samalle vedokselle useita kertoja, tehdä pieniä sarjoja tai uniikkiteoksia, kokeilla erilaisia värejä ja papereita, keräillä erilaisia valmismateriaaleja ja rakentaa kollaaseja. Juuri vedoksessa näkyy tekijän kädenjälki, vasta vedostettaessa kuva syntyy.

I think that Graphic Art has two equally important parts: the making of the plate and the actual printing. I primarily use methods of intaglio printing to craft the plate, in almost the same ways as the great masters Dürer, Rembrandt and Goya centuries ago. On the other hand, the printing process leaves more room for experimentation and individual choices. Printing is much more than just duplication. The plates can be positioned in different ways, one can print many times on the same paper, make small series’ or unique prints, try different colors and papers, collect materials and build collages. The prints themselves show the handprint of the artist, the picture is not born until the printing.

Taiteilijana työskentelen tutkijan tavoin omaa elämänpiiriäni ja maailmaa ihmetellen. Töiden motiivit syntyvät havaintojen ja pohdiskelun seurauksena, niissä on sekä esteettinen että käsitteellinen taso. Tutkielmat ovat kuvallisia, mutta sisältävät myös kirjallisia viitteitä. Pyrin työskentelyssäni saattamaan teoksen alkuperäisen ajatuksen monitulkintaiseen muotoon, jotta katsojallakin jää tilaa katsoa ajatellen.

As an Artist I work like a researcher, marveling my life and the world. The motives for my works of art come from observations and contemplation, they have an aesthetic and a conceptual level. My studies are pictorial but they also include written references. I strive to transform the original idea into a more ambiguous form in order to give the viewers the possibility to look and think for themselves.

Valokuva: Pauliina Vikström (IS), Galleria G 1996

Vastaa

Visual Artist, University Lecturer